Bent u niet tevreden over uw behandeling bij de mondhygiënist?De bij NVM-mondhygiënisten aangesloten mondhygiënisten werken volgens deprofessionele standaard en onderschrijven de Gedragscode voor mondhygiënisten.Voor goede zorg en voorlichting bent u bij een NVM-mondhygiënist dan ook aanhet juiste adres. De NVM-mondhygiënist is de specialist op het gebied vanpreventie en streeft ernaar om samen met u de voor u meest optimalemondgezondheid te bereiken.De patiënt staat bij de NVM-mondhygiënist op de eerste plaats, maar er kunnenzich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent, of waarover ueen klacht wilt indienen.Indien u ontevreden bent of een klacht wilt indienen, dan is het vanbelang dat u dit eerst met uw behandelend mondhygiënist bespreekt.Wellicht kunt u samen toch tot een oplossing komen. Indien dit niet luktzal de mondhygiënist u doorverwijzen naar de NVM-klachtenregeling bijde skge.De klachtenregeling bij de skge is gratis voor patiënten. De klacht wordtin behandeling genomen door een klachtenfunctionaris. Deklachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en staat tussenpartijen in. De klachtenfunctionaris probeert, in eenbemiddelingstraject, samen met u en de mondhygiënist, tot eenoplossing te komen. De klachtenfunctionaris handelt naar eigen inzicht,is onafhankelijk en hoeft geen verantwoording af te leggen aan demondhygiënist of aan NVM-mondhygiënisten.U dient uw klacht schriftelijk in te dienen bij skge. Na ontvangst van uwklacht neemt de klachtenfunctionaris binnen één week telefonischcontact met u op. Tijdens dit gesprek kunt u uw hele verhaal kwijt aan deklachtenfunctionaris. Tevens bespreekt de klachtenfunctionaris demogelijke manieren voor de behandeling van uw klacht. Deklachtenfunctionaris belt daarna met de mondhygiënist om uw klachtover te brengen. De mondhygiënist krijgt de kans om op uw klacht tereageren.Uw klacht wordt in principe binnen zes weken afgehandeld. Als het nodigis, kan er vier weken extra tijd worden genomen. Het traject bij deklachtenfunctionaris wordt afgesloten met een schriftelijke reactie vande mondhygiënist op uw klacht.12Indien bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot het gewensteresultaat leidt, kunt u ervoor kiezen een gerechtelijke procedure testarten. Een andere, meer laagdrempelige mogelijkheid is deGeschilleninstantie Mondzorg. Deze geschilleninstantie is door alleberoepsorganisaties in de mondzorg opgericht en doet uitspraak waarbeide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantieis gerechtigd uitspraak te doen in zaken met een schadebedrag totmaximaal € 25.000. Voor het indienen van een geschil is griffiegeldverschuldigd aan de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg. De hoogtevan het griffiegeld bedraagt € 75. Het griffiegeld dient te worden voldaanbinnen vijf dagen nadat het geschil is ingediend.Van belang is te vermelden dat u als cliënt in principe geen rechtstreeksetoegang heeft tot de Geschilleninstantie. Uitzonderingen op deze gangvan zake zijn altijd ter beoordeling van de Geschilleninstantie.Voor meer informatie of het indienen van een klacht: www.skge.nlVoor het klachtenformulier: www.skge.nl/klachtenprocedure